In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ARTIKEL 1 – DEFINITIES
• Ondernemer: De rechtspersoon Van Lokven Tuinen is gevestigd in Heesch en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63321009. Hierna: Van Lokven. Werkzaamheden: Het voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden voor- of in samenhang met de aanleg en/of onderhoud van tuinen en dergelijke voor zowel binnen als buiten. Het leveren van benodigde levende of dode materialen voor genoemde werkzaamheden. Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en/of begrotingen ten behoeve van de uitvoering van deze werkzaamheden.
• Levende materialen: Producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen. Zand, grond, teelaarde en compost.
• Dode materialen: Alle overige producten en materialen die binnen het vakgebied van ondernemer vallen.
• Consument: Iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen en die een overkomst aangaat met ondernemer.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat Van Lokven Tuinen doet en op alle overeenkomsten die tussen ondernemer en consument worden gesloten.

ARTIKEL 3 – HET AANBOD
1 Voordat een aanbod (door middel van een offerte) wordt uitgebracht, heeft Van Lokven de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de consument de plicht ondernemer deze informatie te verstrekken. Daarnaast maakt Van Lokven aan de consument vooraf de kosten gemoeid met het aanbod en de ontwerpkosten bekend.
2 Van Lokven brengt het aanbod bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch uit.
3 Van Lokven voorziet het aanbod van een dagtekening. Het aanbod is onherroepelijk gedurende 30 dagen na de dagtekening, tenzij uit het aanbod anders blijkt.
4 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren goederen en/of te verrichten werkzaamheden, op basis van de in het eerste lid door de consument aan Van Lokven verstrekte informatie. Deze omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
5 Na akkoord aanbod wordt nader bepaald wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd.
6 Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvormingsmethode die Van Lokven voor de uit te voeren werkzaamheden hanteert: aanneemsom of regie.
7 Bij de prijsvormingsmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor van Lokven de werkzaamheden verricht, met vermelding van btw.
8 Bij de prijsvormingsmethode regie doet Van Lokven een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren inclusief vermelding van btw (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen). Van Lokven kan op verzoek van de consument een indicatie geven van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs.
9 Onder uurtarief wordt verstaan: de vergoeding voor het verrichten van werkzaamheden gedurende de tijd van één uur door één persoon, met vermelding van btw. Van Lokven brengt aan de consument het totaalaantal uren in rekening dat Van Lokven voor de consument werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.
10 Het aanbod vermeldt de wijze van betaling en de betalingsvoorwaarden.
11 Het aanbod gaat − schriftelijk dan wel elektronisch − vergezeld of onder vermelding van deze Algemene Voorwaarden.
12 Van Lokven behoudt zich, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, het intellectuele eigendom voor op onder andere alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. De consument dient deze op eerste verzoek van Van Lokven onverwijld terug te geven, onverminderd andere aan Van Lokven ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.
13 Het is de consument verboden materiaal van Van Lokven waarop intellectuele eigendomsrechten berusten op enigerlei wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen zonder toestemming van Van Lokven. Indien de opdracht voor de uitvoering van de werkzaamheden niet aan Van Lokven wordt verstrekt, moet de consument de offerte, compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, binnen 14 dagen na datum van de beslissing dan wel na het verstrijken van het aanbod, aan Van Lokven terugsturen. Aan de consument is het zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende niet toegestaan het betreffende ontwerp zelf uit te voeren of te doen uitvoeren.
14 Indien schriftelijk dan wel elektronisch overeengekomen, vergoedt de consument de vooraf aan hem bekendgemaakte voorbereidings-, ontwerp- en/of tekenkosten aan Van Lokven in geval de consument Van Lokven wel had uitgenodigd tot het doen van tekenwerk, maar hem uiteindelijk geen opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of levering van zaken.
15 Van Lokven draagt er zorg voor dat de informatieverstrekking aan de consument op grond van dit artikel voldoet aan de wettelijk daaraan gestelde vereisten, waaronder, doch niet beperkt tot, de wettelijke eisen in artikel 6:230l van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 4 – DE OVEREENKOMST
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument. Deze aanvaarding geschiedt bij voorkeur schriftelijk. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt Van Lokven onverwijld een elektronische bevestiging aan de consument.
• Na wijzigingen in de offerte brengt Van Lokven op korte termijn een nieuwe offerte uit.
• De aanvaarding van het aanbod wordt geacht ongewijzigd te zijn gedaan, indien en op het moment dat de consument er mee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen.
• Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders, publicaties, afbeeldingen, tekeningen, offertes, opdrachtbevestigingen en/of vermelde gegevens binden Van Lokven niet.
• Van Lokven is verplicht om voor de aanvang van eventuele graafwerkzaamheden zich te informeren omtrent de aanwezigheid van bekabeling en leidingen. De consument is verplicht alle bij hem bekende informatie daaromtrent aan Van Lokven te verstrekken.
• Van Lokven is, behoudens het daartoe bepaalde in de wet, niet aansprakelijk voor schade aan bekabeling, leidingen of andere aan het oog onttrokken ondergrondse werken en constructies, noch voor de mogelijke gevolgen van die schade.

ARTIKEL 5 – DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
1 Een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst tussen ondernemer en consument heeft een duur van maximaal één jaar. De consument kan deze overeenkomst niet tussentijds opzeggen, tenzij voortzetting van de overeenkomst in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. In geval van stilzwijgende verlenging van een overeenkomst, die (daardoor) een totale duur heeft van meer dan één jaar, kan de consument de overeenkomst, nadat die één jaar geduurd heeft, opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De consument kan een overeenkomst met een duur van meer dan één jaar of een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, na het eerste jaar te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
2 Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud worden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd. De consument kan de overeenkomst na afloop van het eerste jaar opzeggen – bij voorkeur schriftelijk – met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één maand, waarna Van Lokven de opzegging schriftelijk zal bevestigen.
3 Van Lokven kan de overeenkomst op grond van het bepaalde in de wettelijke regeling van de overeenkomst van opdracht, artikel 7:400 en verder van het Burgerlijk Wetboek, opzeggen, waaronder de artikelen 7:402 lid 2 en 7:408 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 6 – DE PRIJS EN DE PRIJSWIJZIGINGEN
1 Alle bedragen en prijzen, genoemd in offertes en overeenkomsten, zijn onder vermelding van btw. Van Lokven mag tussentijdse prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien doorberekenen aan de consument. Van Lokven mag andere prijsstijging van kostprijsbepalende factoren, die zijn ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de oplevering, aan de consument doorberekenen. Indien Van Lokven dit doet binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden. Van Lokven kan (verdere) uitvoering van de overeenkomst opschorten tot het moment waarop de consument aan Van Lokven laat weten of hij de prijsverhoging accepteert. Ontbinding van de overeenkomst op deze wijze geeft geen der partijen het recht op schadeloosstelling. Reeds uitgevoerd werk zal worden afgerekend tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs.
2 Wijzigingen in de overeenkomst worden, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.
3 Meer- en minderwerk moeten, onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, van tevoren schriftelijk dan wel elektronisch worden vastgelegd. Van Lokven voert deze werkzaamheden pas na akkoord van de consument uit.
4 In geval van door de consument gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk kan Van Lokven slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij de consument tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de consument die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.

ARTIKEL 7 – DE OPLEVERING
Onder oplevering van aangenomen werkzaamheden wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de consument. De werkzaamheden zijn opgeleverd wanneer Van Lokven, na de uitvoering van de werkzaamheden, schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld dat de werkzaamheden geheel zijn uitgevoerd. Verder zijn de werkzaamheden opgeleverd wanneer de consument het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
ARTIKEL 8 – CONFORMITEIT
1 Van Lokven staat in voor kwaliteit en soortechtheid van de door hem geleverde levende materialen, overeenkomstig deomschrijving in de offerte. Van Lokven ziet zo zorgvuldig mogelijk toe op een kwalitatief goede samenstelling van te leveren zand, grond, teelaarde, compost, funderings- en/of verhardingsmateriaal. Dit alles met inachtneming van wettelijke bepalingen die hieraan gesteld zijn en afgestemd op de bestemming respectievelijk het gebruiksdoel
2 Van Lokven staat in voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van geleverde en door hem verwerkte levende materialen, mits de verzorging aan hem is opgedragen, tenzij sprake is van aan Van Lokven niet toerekenbare omstandigheden, inclusief, maar niet beperkt tot overmacht. Tot de in de vorige zin genoemde omstandigheden behoren onder meer uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden.
3 Bij uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden, dan wel bij overmacht vergoedt Van Lokven de uitval van levende materialen tot maximaal 10% van de prijs van die levende materialen, alsmede maximaal 10% van de beplantingskosten van het geleverde relevante levende materiaal.
4 Van Lokven staat niet in voor gebreken die na de oplevering van de goederen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid aan de kant van de consument, waaronder gebrek aan voldoende onderhoud, of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat van Lokven in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

ARTIKEL 9 – OPSCHORTING
1 In geval van overmacht kunnen de leverings- en andere verplichtingen van Van Lokven worden opgeschort. Indien deze periode, waarin Van Lokven door overmacht zijn verplichtingen niet kan nakomen, langer duurt dan 90 dagen, kan de consument de overeenkomst ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien bij het intreden van de overmacht Van Lokven al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kon voldoen, mag hij het reeds geleverde afzonderlijk aan de consument factureren. De consument is in dat geval gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijk contract zou betreffen. Van Lokven is in geval van een overmachtssituatie (een niet-toerekenbare tekortkoming), welke van zijn zijde of die van de consument opkomt en die langer dan 90 dagen voortduurt, bevoegd de overeenkomst te ontbinden, voor zover nakoming na die periode in redelijkheid niet van hem gevergd kan worden.
2 Onder overmacht bij de consument wordt niet verstaan de omstandigheid dat Van Lokven de werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat andere en/of voorbereidende werkzaamheden bij de consument niet of niet tijdig zijn uitgevoerd.
3 Indien naar het oordeel van Van Lokven de uitvoering van werkzaamheden, ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet tijdig kan geschieden, heeft hij het recht, zonder dat dit de consument recht geeft op vergoeding van schade, de werkzaamheden op te schorten zolang die omstandigheden voortduren. Hierbij heeft Van Lokven het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hiervoor bedoeld zijn geëindigd, verder uit te stellen, indien dit naar zijn oordeel in het kader van het aanslaan of de hergroei van levend materiaal noodzakelijk is. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij Van Lokven tijdelijk, ten hoogste 90 dagen, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd neemt Van Lokven onmiddellijk contact op met de consument met als doel een regeling te treffen voor vervangende uitvoering.

ARTIKEL 10 – MILIEUASPECTEN BIJ DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN
Van Lokven draagt zorg voor een milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval- en/of reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen. De kosten die hieruit voortvloeien worden in de offerte opgenomen en zijn voor rekening van de consument. Van Lokven kan onvoorziene milieuaspecten die zich aandienen nadat de offerte is uitgebracht als meerwerk conform artikel 6 lid 2 en 3, bij de consument in rekening brengen.
ARTIKEL 11 – AFSPRAKEN DOOR PERSONEEL
Afspraken of overeenkomsten met niet tot vertegenwoordiging van Van Lokven bevoegde medewerkers van Van Lokven binden deze laatste niet, tenzij hij deze schriftelijk dan wel elektronisch heeft bevestigd. In geval van contante betalingen door de consument verstrekt Van Lokven steeds een kwitantie.
ARTIKEL 12 – DE BETALING
1 Alle werkzaamheden die Van Lokven uitvoert, worden – voor zover deze geen onderdeel vormen van een overeengekomen aanneemsom en derhalve in de prijs daarvan zijn begrepen – aan de consument in rekening gebracht, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 leden 2 en 3 van deze Algemene Voorwaarden en onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen.
2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt betaling in Euro’s (€).
3 De consument moet de factuur betalen binnen 14 dagen nadat hij de factuur heeft ontvangen, tenzij anders is overeengekomen.
4 Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de consument betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
5 De betaling moet plaatsvinden op de wijze zoals opgenomen in het aanbod. Personeelsleden van Van Lokven zijn niet bevoegd betalingen in ontvangst te nemen, tenzij zij hier uitdrukkelijk en schriftelijk toe worden gemachtigd.
6 Bij koop mag Van Lokven de consument tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs verplichten.

ARTIKEL 13 – NIET-TIJDIGE BETALING
1. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Na verstrijken van de betalingsdatum stuurt Van Lokven de consument een kosteloze betalingsherinnering, waarin hij de consument een nieuwe betaaltermijn stelt van tenminste 8 dagen na ontvangst van de herinnering. Tevens staan in de betalingsherinnering de gevolgen van niet tijdig betalen.
2. Als de consument na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet heeft betaald, mag Van Lokven rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de eerste betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
3. Bij niet-tijdige betaling mag Van Lokven de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd opschorten.
4. Alle kosten, die voortvloeien uit geen of niet-tijdige betaling en die op grond van de geldende wetgeving op de consument verhaald kunnen worden, komen ten laste van de consument.

ARTIKEL 14 – EIGENDOMSVOORBEHOUD EN -OVERDRACHT
1. Alle geleverde zaken voor zover die op grond van wettelijke regelingen van eigendomsverkrijging niet in eigendom zijn gaan toebehoren aan de consument, blijven eigendom van Van Lokven, zolang de consument deze niet, dan wel niet geheel heeft betaald.
2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van Van Lokven op de geleverde zaken door natrekking of zaakvorming tenietgaat, verstrekt de consument een bezitloos (stil) pandrecht op de natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak aan Van Lokven. Dit pandrecht strekt tot zekerheid van al hetgeen de consument, uit welke hoofde dan ook, aan Van Lokven verschuldigd is en zal worden. Indien het geleverde een onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van een registergoed kan het recht van hypotheek worden gevestigd. De consument is verplicht alle medewerking te verlenen, die nodig is om het hypotheekrecht op eerste verzoek van Van Lokven te (doen) vestigen.

ARTIKEL 15 – UITVOERING VAN
WERKZAAMHEDEN EN CONTRACTBEËINDIGING
1. Bij het overlijden van de ondernemer, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van Van Lokven, vóór de voltooiing van de werkzaamheden, zijn diens rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel niet verplicht dit werk te voltooien, ook al wordt de onderneming op enigerlei wijze voortgezet. In dat geval moet de consument aan de rechtverkrijgenden betalen de aanneemsom, verminderd
met een redelijk bedrag voor het niet-afgewerkte gedeelte van de werkzaamheden, dan wel bij regiewerk het tot het ogenblik van overlijden van Van Lokven, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van Van Lokven, verschuldigde berekend overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden.
2. Van Lokven mag de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd opschorten in geval de consument in staat van faillissement is verklaard, wanneer de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard, alsmede in geval de consument een aanvraag tot surseance van betaling heeft ingediend.

ARTIKEL 16 – AANSPRAKELIJKHEID
1. Van Lokven is aansprakelijk voor de schade welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw en inventaris, personen of eigendommen van personen wordt toegebracht en die te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van Van Lokven, zijn personeel of zijn eventuele onderaannemers.
2. Op de consument rust de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te treffen die de schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.
3. Van Lokven is met inachtneming van het in dit artikel bepaalde aansprakelijk voor schade ontstaan door/bij uitvoering van de overeenkomst. De schade wordt tot maximaal € 1.000.000,- per gebeurtenis vergoed, onverminderd de wettelijke aansprakelijkheid. Indien de consument een hoger maximum aan aansprakelijkheid wenst overeen te komen dient de consument dit voor het sluiten van de overeenkomst kenbaar te maken. Deze kan per gebeurtenis niet hoger dan € 2.500.000,– worden gesteld. Van Lokven sluit hiertoe in dat geval voor vermeld bedrag een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering af voor bedrijven of beroepen.
4. De consument vrijwaart Van Lokven voor aanspraken van derden jegens Van Lokven indien Van Lokven schade veroorzaakt doordat door de consument of door derden die de consument daartoe heeft aangewezen onvoldoende of
onvolledige informatie is verstrekt welke, indien deze informatie wel bij Van Lokven bekend was geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.
5. Van Lokven is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet/schuld/verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van of namens de consument.
6. De consument is tegenover Van Lokven aansprakelijk voor schade die door een aan de consument toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
7. Van Lokven is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit verzakking van bodem/ grond of teelaarde, indien deze verzakking geen verband houdt met het aanbrengen, de bewerking of verwerking van de grond, bodem of teelaarde.
8. Van Lokven is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het voorafgaand aan de oplevering in gebruik nemen van een gedeelte van het werk of het gehele werk.

ARTIKEL 17 – KLACHTEN
1. De consument moet een klacht over een gebrekkig(e) product en/of dienst, zo volledig en duidelijk mogelijk omschreven, indienen bij Van Lokven, binnen bekwame tijd nadat de consument het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken. Voor producten geldt dat een klacht binnen twee maanden in elk geval binnen bekwame tijd is. Bij de levering van producten zullen ondernemer en consument, indien mogelijk, de producten zo snel mogelijk na aflevering inspecteren en eventuele zichtbare gebreken aantekenen op het ontvangstbewijs, hetgeen overigens geen afbreuk doet aan de rechten die de consument op grond van de eerste zin van dit artikellid heeft.
2. Van Lokven reageert binnen twee weken inhoudelijk op de klacht. Als een inhoudelijke reactie nog niet mogelijk is, laat Van Lokven dit binnen twee weken aan de consument weten, en geeft hij een termijn aan, waarbinnen de consument wel een inhoudelijk antwoord kan verwachten. Van Lokven heeft het recht om binnen vier weken na indiening van de klacht, de klacht door een onafhankelijke derde te laten onderzoeken. De consument verleent in dat geval zijn medewerking.
3. Klachten betreffende de uitvoering van de werkzaamheden of de levering van de zaken ontslaan de consument niet om de normale zorg in acht te nemen die van hem mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering van de werkzaamheden of levering van materialen.
4. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 18 – AFWIJKING
Individuele afwijkingen van de overeenkomst of van deze Algemene Voorwaarden moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen Van Lokven en de consument worden vastgelegd.

ARTIKEL 19 – WIJZIGING
Van Lokven is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Kleine wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen zullen zij van tevoren met de klant bespreken.

ARTIKEL 20 – SLOTBEPALING
1. Deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten
2. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene
Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van toepassing.

KvK 63321009
Van Lokven Tuinen
Standvoetbeker 8
5384 DT Heesch